آموزش بازاریابی تخصصی صنفی

15 سال تجربه موفق در حوزه فروش پارچه و پرده

021-44356710
info@sell724.ir

دانلود رایگان کتاب الیاف نساجی

نخ و پارچه ملزومات اولیه ای هستند که دانش آموزان رشته طراحی و دوخت با آن سروکار دارند. با توجه به گستردگی و تنوع پارچه هایی که یک طراح لباس ، برای تهیه پوشاک در اختیار دارد، شناخت کیفیت و ساختار تکنیکی پارچه، به منظور انتخاب صحیح و متناسب با کاربرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صنعت نساجی
نخ و پارچه ملزومات اولیه ای هستند که دانش آموزان رشته طراحی و دوخت با آن سروکار دارند. با توجه به گستردگی و تنوع پارچه هایی که یک طراح لباس ، برای تهیه پوشاک در اختیار دارد، شناخت کیفیت و ساختار تکنیکی پارچه، به منظور انتخاب صحیح و متناسب با کاربرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا، آشنایی با انواع نخ دوخت و خصوصیات آنها، به منظور انتخاب صحیح نخ دوخت، متناسب با پارچه مورد استفاده ضروری می باشد. همچنین، آشنایی با جنس الیاف تشکیل دهنده نخ و پارچه، اطلاعات مفیدی در زمینه نحوه رفتار پوشاک در برابر شستشو، اتوکشی و … در اختیار ما قرار می دهد. بنابراین، کسب اطلاعات مقدماتی و بنیادی در زمینه الیاف، نخ و پارچه و خصوصیات آنها برای دانش آموزان رشته طراحی و دوخت اجتناب ناپذیر می باشد. کتاب حاضر به منظور آشنایی مقدماتی فراگیران با الیاف، نخ و پارچه در سه بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول، فراگیر با الیاف مختلف، خصوصیات آنها، روش های نگهداری از پارچه های تهیه شده از آنها، روش های شناسایی الیاف و موارد استفاده از الیاف مختلف آشنا می شود.
در بخش دوم، فراگیر با نخ، و کاربردهای آن، روش های مختلف تولید نخ، ویژگ یهای مربوط به نخ، نخ دوخت و خصوصیات آن، انواع نخ دوخت و انواع بسته بندی نخ دوخت آشنا می شود.

در بخش سوم، فراگیر ضمن آشنایی با پارچه و کاربردهای آن، روش های مختلف تولید پارچه و ویژگی های مربوط به پارچه، نحوه استفاده از برچسب نگهداری از لباس را نیز فرامی گیرد.
امید است کیفیت و کمیت مطالب این کتاب، اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار فراگیران قرار دهد. به گونه ای که بهره گیری از مجموعه مطالب ارائه شده، راه را برای استفاده بهینه از مواد اولیه برای تولید پوشاک مطلوب هموار نماید.